Το Efivos είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προωθεί την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και τις κοινές αξίες μεταξύ των νέων ατόμων, ευαισθητοποιώντας και ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στον εγγραμματισμό των Μέσων.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενδυναμώσει τα νέα άτομα προερχόμενα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, όπως ομάδες μεταναστών/τριών και εθνοτικές μειονότητες, ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας παίρνοντας τα μέσα ενημέρωσης στα χέρια τους. 

Το όνομα EFIVOS (Encouraging and Fostering Inclusive Values among youth by increasing awareness and enhancing KnOwledge and Skills requirements in a digital era) προέρχεται από την ελληνική λέξη «έφηβος» και έχει επιλεγεί ως ακρωνύμιο του έργου μας για να τονίσει και να υπενθυμίσει ποια είναι τα κύρια ωφελούμενα άτομα των δραστηριοτήτων. 

This image has an empty alt attribute; its file name is efivos_digital-1024x576.jpg

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση του προγράμματος «Νέοι Δημοσιογράφοι», το οποίο αναπτύχθηκε σε τοπικό επίπεδο στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πρόσφυγες, μετανάστες/τριες και Έλληνες/ιδες έφηβοι/ες ανέλαβαν να δημιουργήσουν και να διαχειρίζονται τη δική τους έντυπη εφημερίδα με τίτλο «Αποδημητικά Πουλιά», η οποία διανέμεται ως ένθετο με την «Εφημερίδα των Συντακτών», και το δικό τους διαδικτυακό ραδιόφωνο «Πικραλίδα».